ORGANIZACJE W 2015

ORGANIZATOR
Organizator EventionEvention to spółka specjalizująca się w podnoszeniu wartości spotkań biznesowych. W Evention wydarzenia biznesowe traktujemy jako integralny i trudny do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami i tworzącymi je ludźmi.

Trzonem działalności spółki są spotkania realizowane w formule ‚custom event’, w których kluczową rolę odgrywa zaangażowanie uczestników w całym procesie przygotowania wydarzenia. Szukamy innowacyjnych form realizacji spotkań, tak by odpowiadało to obecnym aspiracjom, oczekiwaniom i potrzebom menedżerów.
PATRONI HONOROWI
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. PFRON istnieje od 1991 r.

Środki PFRON przeznaczane są między innymi na: rekompensatę pracodawcom chronionego i otwartego rynku pracy podwyższonych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych, dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanie projektów systemowych realizowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, wspierane indywidualnych osób niepełnosprawnych poprzez: udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych, finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy (szkolenia, staże, itp.), programy PFRON.

Część środków finansowych PFRON – wpierających przede wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne - dystrybuowana jest przez jednostki samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
Celem MAC jest, by państwo jak najlepiej służyło swoim obywatelom. Chcemy, by obywatele stali w centrum rozwiązań informatycznych – dzięki temu administracji łatwiej będzie się zmieniać i unowocześniać. Chcemy też, by jak najwięcej obywateli umiało wykorzystywać narzędzia cyfrowe do pracy, twórczości i poprawy jakości życia. Chcemy wykorzystywać nowe technologie do tego, by zwiększać udział obywateli w wypracowywaniu rozwiązań i decyzji – w kraju, w Europie, i w sprawach dotyczących światowej telekomunikacji i wolności w globalnej sieci.
W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne”, „praca” i "sprawy rodziny"

Dział praca obejmuje sprawy: zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; stosunków pracy i warunków pracy; wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych; zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych;

Dział rodzina obejmuje sprawy: uwarunkowań demograficznych w kraju; opieki nad dzieckiem do lat 3; ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej; rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem; koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka. współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka.

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy: ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego; funduszy emerytalnych; pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej; przeciwdziałania patologiom; rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; kombatantów i osób represjonowanych;koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych; działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego;
koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w tym organizacji pozarządowych.
PARTNERZY GENERALNI
Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi Internetu. Firma Cisco założona została w 1984 roku przez niewielką grupę informatyków z Uniwersytetu Stanford. Od powstania firmy jej inżynierowie byli liderami w obszarze rozwoju technologii sieciowych opartych na protokole IP. Dziś przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 63 tys. pracowników na całym świecie i kontynuuje swoją tradycję innowacyjności opracowując najlepsze w branży produkty i rozwiązania w podstawowych obszarach technologicznych, takich jak routery i przełączniki, a także w dziedzinie bezpieczeństwa, technologii bezprzewodowej, wideo, rozwiązań do współpracy, centrów przetwarzania danych, wirtualizacji i przetwarzania w chmurze. Innowacje stanowią dla Cisco kluczowy czynnik wzrostu produktywności. Do budowy innowacyjnych rozwiązań firma wykorzystuje zarówno własny potencjał, jak i przejęcia innych firm technologicznych.

Polski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy ponad 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie. Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 300 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 22 tys. studentów. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ponad 75 tys. uczniów i studentów.
SEVENET SA jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Od czerwca 2011 r. akcje Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.
Sevenet SA oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach następujących linii biznesowych:
• Systemy Contact Center – zaawansowane platformy wykorzystywane do komunikacji z klientem, jak również usługi budowy aplikacji dedykowanych,
• Systemy Komunikacji Biznesowej – systemy przeznaczone do nowoczesnej komunikacji biznesowej w relacjach B2B i B2C,
• Dostęp do sieci – przewodowe i bezprzewodowe sieci teleinformatyczne oparte na protokole internetowym (IP),
• Data Center (centrum danych i wirtualizacja) – rozwiązania serwerowe zarówno dla firm z sektora MSP, jak i dla dużych firm,
• Bezpieczeństwo danych – Sevenet S.A. oferuje rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na różnych poziomach, m.in. zapobiegające atakom hakerskim i kontrolujące dostęp do informacji.
W 2011 roku SeveNet rozpoczęła realizację dwóch projektów, zawiązując spółki celowe. Seventica Sp. z o.o. dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej, umożliwiający komunikację pomiędzy urzędem czy placówką, a osobami głuchoniemymi, zapewniając im wysoki standard obsługi. SevenPen Sp. z o.o. oferuje natomiast nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, usprawniającą procesy biznesowe.
Polityka firmy Sevenet SA zakłada partnerską współpracę, potwierdzoną przez liczne wysokopoziomowe certyfikaty, z wieloma podmiotami z sektora IT, m.in.: Cisco Gold Partner, Microsoft Gold Partner, EMC Affiliate Partner, Zoom International, F5 Silver Partner, Motorola, Platinium Partner Palo Alto Networks, FireEye, NetApp.
Sevenet SA, ul. Galaktyczna 30A, 80-299 Gdańsk, www.sevenet.pl
PARTNER STRATEGICZNY
Lider na polskim rynku telefonii stacjonarnej, internetu i transmisji danych. Jako jedyny operator, oferuje kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne dostępne w całym kraju. Celem Orange Polska jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom i atrakcyjnego zysku akcjonariuszom poprzez osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych i rozrywkowych, korzystającego z nowoczesnych technologii.
PARTNERZY MERYTORYCZNI
Arcus Systemy Informatyczne jest dostawcą i producentem rozwiązań informatycznych oraz integratorem. Od prawie 20 lat Arcus Systemy Informatyczne dostarcza rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych. Realizuje projekty informatyczne zwiększające efektywność pracy klientów z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych narzędzi informatycznych uzupełnianych wysokiej jakości usługami.
Arcus Systemy Informatyczne oferuje miastom platformę Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (CKzM) która konsoliduje poprzez wszelkie dostępne kanały komunikacyjne (telefon, mejl, SMS, czat, faks, formularz elektroniczny czy aplikacja mobilna z geolokalizacją) sposób kontaktu mieszkańców z jednostkami administracji lokalnej.
Platforma zbudowana jest z następujących produktów:
1. Microsoft Dynamics CRM,
2. Microsoft Skype for Business (dawny Lync),
3. Microsoft SharePoint,
4. Arcus Contact Center,
5. Aplikacje narzędziowe takie jak: SQL, Windows Server, System Center itp.
CKzM Zawiera „Bazę Wiedzy” z opisanymi procedurami w modelu wyszukiwarki, co ułatwia pracownikom miasta na sprawną obsługę mieszkańców. Umożliwia integrację i wymianę danych z systemami informatycznymi miasta, co pozwala docelowo na objęcie CRM-em wszystkich procesów miasta. Platforma, które wykorzystuje skalowalne, otwarte i współpracujące z chmurą technologie umożliwia miastu rozwijanie systemu CKzM wraz z rosnącymi potrzebami miasta, przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów.
PayU jest największym dostawcą płatności internetowych dla e-biznesów i liderem tego rynku w Polsce. Współpraca z PayU to gwarancja najwyższego bezpieczeństwa  związanego z obsługą transakcji. W listopadzie 2012 r. spółka, jako pierwsza w kraju, uzyskała licencję instytucji płatniczej i podlega w związku z tym nadzorowi KNF. PayU jest częścią międzynarodowego koncernu Naspers, który skupia spółki procesujące płatności internetowe w 18 krajach na całym świecie, w tym w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2011 r. oferuje wyjątkową usługę dla kupujących – konto PayU, w którym można zapisać preferowane metody płatności, m.in. szybki e-przelew PayU Express czy kartę płatniczą, i dzięki temu płacić za zakupy internetowe jednym kliknięciem, zarówno na komputerze, jak i telefonie. Dostępna jest aplikacja mobilna konta PayU na systemy iOS, Android i Windows Phone. Unikatowym i przełomowym produktem stworzonym przez PayU są pierwsze w Polsce raty przyznawane całkowicie online. PayU charakteryzuje najwyższa rozpoznawalność i zaufanie do marki wśród kupujących. Już co trzeci internauta w Polsce, który kupuje przez Internet korzysta z płatności PayU.
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
City Broker Sp. z o.o. jest brokerem specjalizującym się od 2001 roku w usługach zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym dla podmiotów sektora publicznego. Z naszych usług korzysta ponad 100 firm jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, firm, przedsiębiorstw i szpitali. Majątek jaki nam powierzono w ramach dbania o interes ubezpieczeniowy to ponad 17 mln złotych.

Dopracowywane przez lata standardy procedur przyniosły efekt w postaci uzyskania przez City Broker Sp. z o.o. Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa ISO 9001:2008, zatwierdzonego przez Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, obejmującego świadczenia usług serwisu brokerskiego w zakresie wszystkich grup i rodzajów ubezpieczeń (podczas audytu w 2012 roku, potwierdzono utrzymanie Normy).
Fachowość kadry naszej firmy posiadającej wiedzę w zakresie gospodarki przestrzennej, wyceny nieruchomości, przepisów prawa, procedur związanych z zamówieniami publicznymi oraz w dziedzinie ubezpieczeń, pozwala Klientowi na dostęp do aktualnych, najnowszych standardów ubezpieczeniowych.
Misją XENTIVO jest wspieranie klientów w ich biznesie poprzez dostarczanie innowacyjnych i dopasowanych do ich potrzeb rozwiązań informatycznych. Skupiamy się na doradztwie biznesowym oraz wdrożeniach rozwiązań przeznaczonych do optymalizacji procesów biznesowych, w szczególności związanych z obsługą klienta. Nasi klienci to przedsiębiorstwa oraz instytucje sektora publicznego, które poszukują kompetentnego partnera do realizacji złożonych przedsięwzięć informatycznych. Jednym z przykładów naszych realizacji jest Centrum Komunikacji z Mieszkańcami zwane w Warszawie 19115. Dzięki niemu Warszawiacy mogą załatwiać każdą sprawę w Urzędzie bez wychodzenia z domu. Do dyspozycji mają kilka kanałów kontaktu: telefon 19115, samoobsługowy portal internetowy, aplikację mobilną, pocztę elektroniczną, sms, faks oraz chat. Na bazie tych doświadczeń stworzyliśmy Nowoczesne Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, które oferujemy urzędom miast i gmin. Zapraszamy do naszego stoiska. Kontakt: info@xentivo.pl

PATRONI

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.